Naskah Khutbah No 27 Tahun 2019 (Merindukan Pemimpin Adil)

Posted on

KHUTBAH PERTAMA

Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga (menyuruh kalian) jika menetapkan hukum diantara manusia agar kalian berlaku adil (TQS an-Nisa’ [4]: 58).

Hadirin jamaah jumah rahimakumullah,

Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yakni takwa yang menumbuhkan perasaan takut hanya kepada Allah. Sehingga, kapan pun dan di mana pun dia merasa diawasi oleh Allah. Tak berani berbuat maksiat dan takut menzalimi sesama manusia.

Hadirin jamaah jumah rahimakumullah,

Siapapun pasti menginginkan hadirnya pemimpin yang adil. Sebab, hanya dengan keadilan seorang pemimpin maka rakyat akan mendapatkan ketentraman dalam kehidupannya. Tercipta suasana yang harmonis dan terhindar dari rasa saling curiga.

Pemimpin yang baik pasti dicintai dan didoakan oleh segenap rakyatnya. Ini sebagaimana sabda Nabi Saw:

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian; yang mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka.” (HR Muslim).

Tidak hanya manusia, sang pencipta alam pun mencintai pemimpin yang adil ini. Kelak pada Hari Kiamat pemimpin adil tersebut akan menjadi insan yang paling dicintai Allah SWT dan memiliki kedudukan yang dekat dengan-Nya. Rasulullah Saw bersabda:

“Sungguh manusia yang paling dicintai Allah pada Hari Kiamat dan paling dekat kedudukannya dengan-Nya adalah pemimpin yang adil.” (HR at-Tirmidzi).

Hadirin jamaah jumah rahimakumullah,

Pertanyaannya, seperti apa sosok pemimpin yang adil, yang dicintai Allah dan umat? Tidak lain dan tidak bukan adalah pemimpin yang menjalankan apa saja yang Allah perintahkan:

Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga (menyuruh kalian) jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil (TQS an-Nisa’ [4]: 58).

Imam ath-Thabari, dalam tafsirnya, menukil perkataan Ali bin Abi Thalib ra., “Kewajiban imam/penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu maka wajib orang-orang untuk mendengarkan dan menaati dia, juga memenuhi seruannya jika mereka diseru…”

Inilah dua sifat yang melekat pada pemimpin yang adil:

Pertama, menjalankan hukum-hukum Allah SWT seperti menjaga pelaksanaan ibadah mahdhah umat (shalat lima waktu, shalat Jumat, shaum Ramadhan, zakat, dll), mengawasi dan memelihara muamalah agar sesuai syariah Islam (seperti perdagangan, utang-piutang, syirkah dan menutup pintu riba), melaksanakan peradilan dan pidana Islam (seperti had bagi pezina, peminum khamr, pencuri, dll).

Kedua, menunaikan amanah yang dipikulkan kepada dirinya, yakni memelihara urusan umat; menjamin kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan agar dapat diperoleh warga dengan mudah dan murah; menyelenggarakan pendidikan, kesehatan dan keamanan secara cuma-cuma; serta melindungi rakyat dari berbagai gangguan dan ancaman.

Hadirin jamaah jumah rahimakumullah,

Wajar bila Allah karuniakan naungan bagi pemimpin adil ini kelak di akhirat. Mereka termasuk salah satu dari tujuh golongan yang berhak mendapatkan naungan Allah di akhirat kelak. Sabda Nabi Saw:

“Ada tujuh golongan yang berhak mendapatkan naungan Allah di hari yang tiada naungan kecuali naungan-Nya: pemimpin yang adil…” (HR Bukhari dan Muslim).

Maka pemimpin adil, bukan pemimpin sembarangan. Bukan pemimpin yang mendustakan ayat-ayat Allah. Bukan pula yang mengkriminalisasi ulama dan ajaran Islam. Tapi pemimpin adalah yang menegakkan hukum-hukum Allah SWT serta memelihara amanah umat, juga membawa keberkahan bagi umat yang dipimpinnya. Nabi Saw bersabda:

“Satu hari di bawah pemimpin yang adil lebih utama ketimbang ibadah 60 tahun dan satu had yang ditegakkan di bumi sesuai haknya lebih baik dari hujan 40 tahun.” (HR ath-Thabarani).

Hadirin jamaah jumah rahimakumullah,

Wajar pula bila para ulama seperti Imam Fudhail bin Iyadh biasa berdoa agar umat dikaruniai pemimpin yang adil, “Seandainya aku memiliki suatu doa mustajab (yang pasti dikabulkan) niscaya akan aku peruntukkan untuk penguasa, karena baiknya seorang penguasa akan membawa kebaikan pula bagi negeri dan rakyat.” (Bidayah Wan Nihayah, 10/199).

Kita berharap kepada Allah agar dijauhkan dari pemimpin yang jahat. Yakni pemimpin yang menyimpang dari hukum-hukum Allah, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, serta kerap mengkhianati amanah. Para pemimpin seperti ini disebut oleh Nabi Saw sebagai imarah as-sufaha (para pemimpin dungu). Nabi Saw menjelaskan ciri-ciri mereka dalam sabdanya:

“Mereka adalah para pemimpin yang ada sepeninggalku, yang tidak menggunakan petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku. Siapa saja yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu kezaliman mereka, mereka itu bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka.” (HR Ahmad).

Semoga Allah kokohkan iman kita dan hadirkan pemimpin yang adil di tengah-tengah umat ini.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.